FOTO: Nik Rovan
Profile picture for user Nika Vajnhandl Nika Vajnhandl
Ustvarjeno dne
Čet, 27.5.2021 06:49
Preverili smo, kakšni so načrti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.

V Ljubljani se nam do leta 2026 obeta več kot 1500 stanovanj, ki jih bo izgradil Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je osrednja institucija za izvajanje stanovanjske politike v Mestni občini Ljubljana.

Glavno poslanstvo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana je zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj, namenskih najemnih stanovanja za mlade, namenskih najemnih – oskrbovanih stanovanj, bivalnih enot za socialno ogrožene osebe in stanovanjskih enot za posebne namene v primerih ko, zaradi različnih oviranosti prosilcev, funkcijo najemnika prevzamejo nevladne in vladne organizacije.

Kaj se gradi trenutno?

Stanovanjski sklad Republike Slovenije ta hip gradi sosesko Novo Brdo s 498 stanovanjskimi enotami, 110 stanovanj za mlade na Gerbičevi, razvija pa tudi projekt na Dolgem mostu z 40 stanovanjskimi enotami.

Trenutno je v gradnji tudi 156 stanovanjskih enot na lokaciji Rakova jelša II, ki bodo predvidoma zgrajena v letu 2022. 

Ravnokar pa so zaključili gradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo II s 174 stanovanjskimi enotami.

Obetajo pa se nam še stanovanja na Povšetovi ulici, na Jesihovovem štradonu, na Rakovi jelši, ob Cesti dveh cesarjev, v Zeleni jami in ob križišču Litijske s Pesarsko cest.

Vsi stanovanjski objekti se bodo začeli graditi najkasneje leta 2024, končani pa bodo najkasneje leta 2026.

Vir: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

Poleg teh, se obetajo še novi projekti

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana ima sicer v razvoju več projektov lastne gradnje, v zvezi s katerimi pa v tem trenutku iz različnih razlogov ne more podati določenega oziroma določljivega termina začetka in zaključka gradnje. 

Sredstva za delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana - plače, material in storitve, poslovne prostore in drugo - zagotavlja Mestna občina Ljubljana.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana lastna sredstva - najemnine, kupnine in drugo - namenja za upravljanje, vzdrževanje in nadomeščanje obstoječega fonda stanovanj. 

Odvisno od izvajanja posameznih projektov stanovanjske gradnje v posameznem letu pa Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana najema tudi dolgoročna posojila oziroma mu Mestna občina Ljubljana v proračun zagotavlja tudi dodatna denarna sredstva kot povečanje namenskega premoženja oziroma kapitala.

Kako do teh stanovanj?

Za stanovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana lahko zaprosijo vsi, ki izpolnjujejo pogoje, ki so navedeni v javnih razpisih za neprofitna najemna stanovanja ter namenska najemna stanovanja in Splošnih pogojih poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za bivalne enote ter nevladne in vladne organizacije. 

Javne razpise za neprofitna najemna stanovanja in javne zapise za namenska najemna stanovanja objavljajo izmenično na vsake dve leti, javni razpis za namenska najemna – oskrbovana stanovanja pa je odprt.

Za Ljubljanainfo nam iz Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana povedo, da je na zadnjem, 18. javnem razpisu za neprofitna najemna stanovanja, izpolnjevalo pogoje 3338 prosilcev.

Stanovanja bodo zagotovljena skupaj 334 upravičencem. 

»V tem trenutku čaka na dodelitev stanovanja 167 upravičencev, ki so upravičenje prejeli v okviru uspeha na 18. javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanja v najem, 20 upravičencev, ki so upravičenja prejeli v okviru uspeha na drugem javnem razpisu za dodelitev namenskih stanovanja za mlade, 38 upravičencev, ki so upravičenja prejeli v okviru uspeha na enem izmed javnih razpisov za oskrbovana stanovanja ter 265 posameznikov oziroma družin za katere je bilo ugotovljeno, da so upravičeni do dodelitve bivalne enote,« povedo iz Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.

V Ljubljani so stanovanja, le cenovno dostopna ne

Primanjkljaj stanovanj je seveda posledica presežka povpraševanja po stanovanjih nad njihovo ponudbo. 

Pri razumevanju tega primanjkljaja, pa je potrebno upoštevati, da gre za primanjkljaj cenovno dostopnih stanovanj. 

Primanjkljaj cenovno dostopnih lastniških stanovanj je posledica nizke kupne moči glede na visoke cene stanovanj. Tržne cene stanovanj se oblikujejo prosto na trgu, glede na ponudbo in povpraševanje. 

Kar se najemnega trga tiče je zadeva podobna. Tržne najemnine se oblikujejo prosto na trgu - glede na ponudbo in povpraševanje, na njih pa zagotovo vpliva tudi to, da se stanovanja v Ljubljani lahko oddajajo za turistični namen, ki je seveda veliko bolj donosen, kot oddaja stanovanj v dolgoročni najem. 

Bodo neprofitna stanovanja dodatno vplivala na ceno nepremičnin v Ljubljani?

Glede na to, da bodo vsa stanovanja, ki jih gradi Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana namenjena izključno oddaji v neprofitni najem, gradnja teh stanovanj ne bo bistveno vplivala na cene stanovanj, ki so oziroma bodo namenjena komercialni prodaji na trgu. Upoštevati je namreč potrebno, da subjektom, ki si rešujejo stanovanjsko vprašanje z nakupom stanovanja na trgu, najem neprofitnega stanovanja običajno ne predstavlja alternative lastniškemu reševanju stanovanjskega vprašanja. 

Tudi kar se tiče najemnega trga, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana ocenjuje, da zagotavljanje teh stanovanj ne bo imelo bistvenega vpliva na višino najemnin. 

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana namreč – ob upoštevanju dosedanje večletne dinamike zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj – v povprečju zagotovi najemna stanovanja zgolj za 10 - 11 odstotkov vseh tistih, ki kandidirajo na razpisih za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. 

Ker ocenjeni primanjkljaj neprofitnih najemnih stanovanj na območju Mestne občine Ljubljana znaša 4000 stanovanj, zagotovitev navedenih 1512 stanovanj ne bo imelo bistvenega vpliva na stabilizacijo najemnin v Ljubljani. 

»Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana bi – z zagotavljanjem lastnih neprofitnih najemnih stanovanj - morebiti vplival na višino najemnin na območju Mestne občine Ljubljana, šele ko bi bil v večjem delu odpravljen primanjkljaj neprofitnih najemnih stanovanj na območju Mestne občine Ljubljana,« razlagajo.

»Ocenjujemo sicer, da bodo tudi v prihodnje cene stanovanj na trgu visoke. Prav tako ocenjujemo, da bodo tržne najemnine stanovanj na območju Mestne občine Ljubljana na vsaj taki ravni kot so sedaj,« za Ljubljanainfo povedo iz Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 

Torej, brez konkretnejših dejavnosti države na področju uresničevanja zastavljenih ciljev stanovanjske politike, na primer sistemski vir financiranja za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj, uvedba stroškovne najemnine, spodbujanje alternativnih oblik zagotavljanja stanovanj – zadružništvo …, s katerimi bi se izrazito povečalo število cenovno dostopnih - lastniških in najemnih - stanovanj, bistvenih sprememb na stanovanjskem področju ni mogoče pričakovati.

Starejše novice