Ljubljanainfo
Sre, 23.6.2021 12:08
Kljub koncu epidemije covida-19 vsaj še nekaj časa ostajajo v veljavi zaščitni ukrepi, a se na drugi strani kmalu ukinjajo ukrepi, ki jih je za blažitev posledic epidemije uveljavilo osem doslej sprejetih protikoronskih zakonov.

Po besedah državne sekretarke na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateje Ribič ostajajo kljub izteku epidemije v veljavi številni ukrepi v pomoč socialnovarstvenim zavodom.

Tako bo ministrstvo tudi v prihodnje zagotavljalo sredstva za dodatne zaposlitve, zaposleni bodo še naprej upravičeni do dodatka za delo v sivi in rdeči coni, če jih bo treba vzpostaviti. Se pa s koncem epidemije preneha mesečno avtomatično podaljševanje uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

Dodatkov za javne uslužbence v višini 65 odstotkov z dnevom preklica epidemije ni več, ostajajo pa dodatki iz protikoronske zakonodaje za tiste, ki delajo v neposrednem stiku s covidnimi bolniki.

Ukrepi navezujoč na socialnovarstvene zavode

Ukrep financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih institucionalnega varstva za dve leti velja od 22. avgusta do 21. avgusta 2022.

Na drugi strani ukrep, ki prinaša dodatek zaposlenim za delo v sivi in rdeči coni, velja do 31. decembra 2021.

Ukrep enomesečna strateške zaloge varovalne opreme v obliki enkratnega izplačila velja do 31. decembra 2021. Ukrep varovalne opreme za zaposlene v sivi in rdeči coni (samo za osnovno in socialno oskrbo) ter dezinfekcija, velja prav tako do konca leta.

Do 31. decembra 2021 velja še ukrep kritja izpada prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet, ukrep stroška vzpostavitve zunanje rdeče cone, povračila oskrbnine zaradi umika v domačo oskrbo ter povračilo stroškov dela za začasne razporeditve zaposlenih.

Do konca leta še velja kritje stroškov vzpostavitve rdeče cone pri izvajalcu, kritje stroškov namestitve zaposlenih in vseh, ki delajo pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev, pomoč izvajalcem socialno varstvene storitve pomoči družine na domu ter sofinanciranje osebne varovalne opreme za zaposlene, ki izvajajo zdravstveno nego pri izvajalcih storitve institucionalnega varstva v javni mreži.

S preklicem epidemije javni uslužbenci niso več upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah.

Ukrepi navezujoč na pomoč gospodarstvu

Ukrepi, ki se navezujejo na pomoč gospodarstvu, trajajo le še do konca junija, natančneje do 30. junija 2021, in sicer gre za naslednje ukrepe:

  • Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa zaposlenih, ki jim delodajalec začasno ne more zagotavljati dela iz poslovnih razlogov zaradi posledic epidemije.
  • Subvencioniranje plač zaposlenih na čakanju na delo.
  • Povračilo nadomestila plače zaposlenim, ki jim je odrejena karantena, ali ne prihajajo na delo zaradi višje sile.
  • Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene, kmete, verske uslužbence in družbenike.
  • Delno povračilo izgubljenega dohodka samozaposlenim, družbenikom in kmetom zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok.
  • Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov pravnim osebam, samozaposlenim in družbenikom.
  • Odlog plačila kreditov za podjetja v težavah in za kredite javnih skladov.
  • Jamstvena shema za likvidnostna posojila podjetij.
  • Povračilo dela stroškov prevoznikom za izvajanje občasnega prevoza potnikov z avtobusi in kombiniranimi vozili.

Subvencioniranje minimalne plače v obliki 50 evrov na delavca v prvem polletju oziroma plačilo prispevkov za socialno varnost od nižje osnove kot doslej v drugem poletju velja do 31. decembra 2021.

Rok za unovčenje turističnih bonov v višini 200 evrov za odrasle oziroma 50 evrov za mladoletne s stalnim prebivališčem v Sloveniji pa je 31. december 2021.

Ukrepi s področja družinske politike

S koncem epidemije na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev preneha njihovo mesečno avtomatično podaljševanje.

Stranke, ki se jim pravica do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, obeh zdravstvenih pravic po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ali subvencije najemnine, izteče v juniju 2021, morajo, če želijo, da se jim pravica podaljša, do 30. junija 2021 vložiti vlogo za podaljšanje pravice.

Roka za dokazovanje namenske porabe izredne denarne socialne pomoči in za predložitev dokazil, ki sta se iztekla v času razglašene epidemije, začneta teči znova od 1. julija.

Pri vlogah za denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, obe zdravstveni pravici po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in subvencijo najemnine se premoženje še vedno ne upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja.

Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence v višini 500 evrov se izplačuje še eno leto po koncu epidemije.

Preneha pa se izplačevati povečan znesek dodatka za nego otroka v višini 100 evrov mesečno, dodatka za veliko družino v višini 100 evrov za tri oziroma 200 evrov za štiri ali več otrok.

Starejše novice