Foto: Bobo
STA
Pon, 25.9.2023 12:49
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je te dni objavil razpis za oddajo okoli 200 neprofitnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah v Ljubljani in tudi na Vrhniki.

Ljubljanski stanovanjski sklad bo 135 stanovanj namenil za oddajo prosilcem, ki glede na dohodek niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine in so uvrščeni na t. i. listo A.

65 stanovanj pa bo namenil za oddajo v najem tistim prosilcem, ki presegajo v pravilniku določeno mejo dohodka (lista B). Ti zavezanci morajo pred vselitvijo plačati varščino v višini treh mesečnih najemnin in lastno udeležbo v višini deset odstotkov vrednosti neprofitnega stanovanja.

Med razpisanimi stanovanji bo posebnim skupinam prosilcev namenjenih predvidoma 20 arhitektonsko prilagojenih stanovanj za potrebe oseb, ki so trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, deset stanovanj s prilagojenimi inštalacijami za gluhe in slepe osebe in 30 stanovanj, ki so glede na velikost v skladu s površinskimi normativi primerna za samske osebe. Približno dve tretjini navedenih stanovanj za posebne skupine prosilcev bo namenjenih listi A, ena tretjina pa listi B.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so polnoletni državljani Slovenije in, ob upoštevanju vzajemnosti, državljani ostalih članic EU ter osebe s priznanim statusom upravičenca, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, po izbrisu pa so pridobile dovoljenje za stalno prebivanje. Za vse velja, da morajo imeti v času objave razpisa prijavljeno stalno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi žrtve nasilja v družini, osebe, vezane na trajno uporabo invalidskega vozička oziroma trajno pomoč druge osebe, in najemniki bivalnih enot na območju Vrhnike, ki so imeli pred vselitvijo stalno prebivališče v Ljubljani.

Prosilci imajo do vključno 23. oktobra čas, da priporočeno po pošti pošljejo svojo prošnjo oziroma jo bodo lahko odložili v predalčnik, ki bo v času uradnih ur glavne pisarne stanovanjskega sklada v recepciji na Zarnikovi 3.

Ob vlogi morajo prosilci priložiti potrdilo o plačani upravni taksi v znesku 22,6 evra. Takse so oproščeni prejemniki socialne denarne pomoči, varstvenega dodatka ali nadomestila za invalidnost. Stanovanja bodo predivoma vseljiva prihodnje leto, predvsem pa v letih 2025 in 2026. 

Pogoj razpisa so objavljeni na spletni strani sklada in občin.

Po poročanju Dnevnika je ena od sosesk, kamor bi sklad utegnil vseliti izbrane na razpisu, tudi soseska v Zeleni jami, kjer stanovanjski sklad načrtuje gradnjo štirih stavb s skupaj 87 stanovanji.

Starejše novice