Nika Vajnhandl
Čet, 23.12.2021 12:26
Inšpektorji so opravili nadzore 15 lokacij nezakonitega zbiranja in razgrajevanja izrabljenih motornih vozil.

Inšpektorat za okolje in prostor je v letošnjem letu skupaj s policijo, predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije ter Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo izvedel usmerjeno akcijo poostrenih nadzorov 15 lokacij v osrednji Sloveniji, na katerih nezakonito zbirajo in 'predelujejo' motorna vozila.

Lokacije, na katerih različne osebe brez predpisanih dovoljenj zbirajo, odlagajo, 'obdelujejo in predelujejo' različne vrste odpadkov, so veliko tveganje za okolje. 

Ene takih so tudi lokacije, na katerih osebe brez vsakršnih potrebnih dovoljenj zbirajo, razgrajujejo in obdelujejo izrabljena motorna vozila, zato so prej omenjeni inšpektorji izvedli skupno usmerjeno akcijo poostrenih nadzorov nezakonitega zbiranja, razgrajevanja in obdelovanja izrabljenih motornih vozil na 15 najbolj kritičnih lokacijah vozil v osrednje slovenski regiji.

V skupno akcijo nadzora so se vključile lokacije, kjer so policisti zaznali kršitve v okviru opravljanja svojih nalog in so bile prepoznane kot najbolj problematične.

Prav tako so se vključile tudi lokacije, kjer inšpekcijski postopki že potekajo oziroma so potekali zoper posameznike, ki brez predpisanih dovoljenj zbirajo in razstavljajo izrabljena vozila, oziroma lokacije, za katere so prejeli prijave zaradi domnevno nezakonitega ravnanja z odpadki. Skupni nadzor se je opravil na petnajstih izbranih lokacijah.

Lokacije so našli z letalom

Policija je zagotovila brezpilotno letalo, s katerim so se pred izvedbo skupnega nadzora posnele vse lokacije, kjer se nezakonito zbirajo in predelujejo odpadki. 

Na podlagi prejetih posnetkov so se lahko inšpektorji za okolje lažje pripravili na inšpekcijski pregled, prav tako so lahko primerjali dejansko stanje pred in v času skupnega nadzora.

Policisti so poleg skupnih poostrenih nadzorov izvajali tudi poostreni nadzori ob rednem delu in o svojih ugotovitvah seznanjali inšpektorje. Pri nadzoru so bili pozorni na vozila, ki so prihajala in odhajala s predmetnih lokacij. Izvedli so kontrolo teh vozil, ugotovili identiteto voznikov in ostalih sopotnikov, vrsto odpadkov, ki so jo prevažali in njihov izvor na podlagi izjave voznika. 

O svojih ugotovitvah so seznanili pristojnega inšpektorja za okolje, ki na predmetni lokaciji vodi inšpekcijski postopek zaradi nezakonitega ravnanja z odpadki.

Cilj akcije

Cilj akcije je bil zagotoviti predpisano ravnanje z odpadki, prepovedati obratovanje naprave ali obrata, če deluje brez okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov, prepovedati zbiranje odpadkov oziroma njihovo prevažanje, če oseba nima potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev ali prevoznikov odpadkov in ostalih nezakonitih ravnanj s področja dela ostalih organov. 

Predstavniki Finančne uprave republike Slovenije pa so na nadzorih nezakonitih 'avtoodpadov' izvajali aktivnosti z namenom preprečevanja dela in zaposlovanja na črno ter odkrivanja kršitev trošarinske zakonodaje.

V času nadzora se je poskušalo identificirati zadnjega lastnika izrabljenega vozila, vse osebe, ki so se nahajale na lokaciji in delovne stroje, ki so se uporabljali pri izvajanju aktivnosti na posamezni lokaciji.

V izvedeni skupni akciji nadzora je bilo ugotovljeno, da velika večina obravnavanih zavezancev obdeluje in zbira različne vrste odpadkov brez okoljevarstvenih dovoljenj oziroma pridobljenih potrdil za zbiranje in ne spoštuje okoljevarstvenih predpisov. 

Na posameznih lokacijah se, kljub inšpekcijskemu nadzoru, nezakonito zbirajo in predeluje odpadki že več let. 

»V akcijah, v katerih sodeluje več različnih nadzornih organov, se lahko hitreje pride do željenih rezultatov in usklajenosti z zakonodajo,« je na vladno spletno stran zapisal Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

Ugotovitve in ukrepi inšpektorjev

Nadzor se je opravil na petnajstih lokacijah. Na dveh lokacijah sta se že vodila inšpekcijska postopka, v katerem so se že izdale odločbe, ki pa še vedno niso izvršene.

Skupaj je bilo v akciji uvedenih devetnajst inšpekcijskih postopkov. Izdanih je bilo pet inšpekcijskih odločb, izrečeni sta bili tudi dve opozorili na podlagi 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru. 

Na dveh lokacijah se je inšpekcijski postopek ustavil, ker ni bilo ugotovljenih kršitev oziroma so se te odpravile. Na štirih lokacijah ugotovitveni postopek še vedno poteka.

Inšpektorji za okolje in prostor so z odločbami so inšpekcijskim zavezancem prepovedali razstavljanje izrabljenih vozil do pridobitve ustreznega okoljevarstvenega dovoljenja, kot izvirnim povzročiteljem ali imetnikom odpadkov pa odredili, da morajo za vse odpadke zagotoviti predpisano ravnanje z njimi.

Na primer, vsa izrabljena vozila in sestavne dele vozil morajo oddati v obrat za razstavljanje, ki izvaja tudi prevzem izrabljenih vozil, druge odpadke morajo oddati ali prepustiti pooblaščenemu zbiralcu.

Starejše novice