Slika je simbolična.
Ljubljanainfo
Sob, 29.1.2022 20:06
Na vladi bodo skušali omiliti posledice, ki jih prinaša višanje cen energentov.

Vlada je na današnji seji sprejela nov zakon z nujnimi ukrepi, ki bodo omilili posledice na področju socialnega varstva, pravic iz javnih sredstev in davkov. 

Vlada s posebnim zakonom ureja tudi pomoč gospodarstvu in kmetijstvu, zlasti pa energetsko intenzivnim podjetjem, ki so utrpela največjo škodo zaradi povišanja cen energentov. 

V ta namen bodo zagotovili 70 milijonov evrov, obenem bodo znižali trošarine za električno energijo in energente. 

Enkratni solidarnostni dodatek

Izplačali bodo enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov za namen odprave posledic povišanja cen energentov. 

Upravičenci bodo upokojenci, katerih prejemek je za mesec december znašal tisoč evrov ali manj, upravičenci do nadomestila za invalidnost, prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, upravičenci do otroškega dodatka, upravičenci do dodatka za veliko družino in rejniki

Do dodatka so upravičenci upravičeni le enkrat. Upravičenci, ki so upravičeni do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, so poleg dodatka v višini 150 evrov, upravičeni do dodatnega dodatka v višini 50 evrov. 

Ta dodatek se bo izplačal najkasneje do 15. aprila.

Oprostitev plačila prispevka

S tem zakonom se začasno določi oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije.

Ukrep velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022. 

Znižanje omrežnine

Vlada se je odločila znižati tarifne postavke za distribucijskega operaterja za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine. Postavke se znižajo na nič. 

Ukrep velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022. 

Se ogrevate na zemeljski plin? 

Etažni lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki svoja stanovanja ogrevajo s toploto iz skupnih kurilnic na zemeljski plin za eno ali več večstanovanjskih stavb, pri čemer so gospodinjski odjemalci solastniki skupnih kotlovnic za eno ali več večstanovanjskih stavb, imajo pri nakupu plina za te skupne kurilnice vse pravice v zvezi z nakupnimi pogoji zemeljskega plina, kot jih imajo gospodinjski odjemalci zemeljskega plina, ki kupujejo zemeljski plin za svojo lastno rabo. 
Etažni lastniki pravic ne morejo uveljavljati individualno, temveč skupaj na skupnem odjemnem mestu. 

Ukrep velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2023. 

Pomoč gospodarstvu in kmetijstvu 

Vlada z zakonom ureja pomoč gospodarstvu in kmetijstvu, zlasti pa energetsko intenzivnim podjetjem, ki so utrpela največjo škodo zaradi povišanja cen energentov. V ta namen zagotavlja 70 milijonov evrov.

Upravičenci do pomoči so pravne ali fizične osebe, ki v Sloveniji od 1. decembra 2021 opravljajo gospodarsko dejavnost, imajo vsaj pet zaposlenih in so imele v strukturi poslovnih odhodkov v letu 2019 vsaj 5 odstotkov stroškov energije in hkrati vsaj 10.000 evrov stroškov za ta namen. 

V kolikor te pravne in fizične osebe niso bile v omenjenem poslovnem letu v težavah in jim bodo stroški za energijo v letu 2022 v primerjavi z lanskim letom narasli za več kot 30 odstotkov, bodo lahko preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije zaprosile za državno pomoč. 

Izjavo bo potrebno predložiti do konca marca, pomoč pa bo izplačana v enkratnem znesku do 20. aprila 2022.

Nižanje trošarine za električno energijo

Vlada je na današnji redni seji izdala uredbo, s katero se bodo za polovico nižji zneski trošarine za električno energijo uporabljali že od 1. februarja.

Vlada je izdala Uredbo o določitvi zneska trošarine za električno energijo, ki predstavlja del ukrepov za naslavljanje višjih cen energentov. V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina za električno energijo plačuje v absolutnem znesku, ki je določena za štiri stopnje, glede na letno količino odjema električne energije.

Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon o trošarinah daje vladi pooblastilo za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko države.

Nižanje trošarine za energente

Z izdano uredbo se tako trošarina:

  • za bencine zniža s 0,37701 evra/liter na 0,35901 evra/liter oziroma za 0,018 evra/liter;
  • za plinsko olje za pogon zniža z 0,38767 evra/liter na 0,330 evra/liter oziroma za 0,0576 evra/liter;
  • za plinsko olje za gorivo za ogrevanje zniža z 0,15750 evra/liter na 0,07875 evra/liter oziroma za 0,07875 evra/liter;
  • za zemeljski plin za gorivo za ogrevanje zniža z 0,0184 evra za kubični meter na 0,0092 evra za kubični meter oziroma za 0,0092 evra za kubični meter.

Uredba začne veljati 1. februarja 2022 in velja do 30. aprila 2022.

Starejše novice