Foto: Bobo
Profile picture for user zalastritof Z. Š.
Ustvarjeno dne
Pon, 18.7.2022 06:55
V ljubljanskem kliničnem centru poteka energetska sanacija glavne stavbe. Zaposleni in pacienti bodo v času del preseljeni na druge lokacije v kliničnem centru.

Gre za celovito energetsko sanacijo glavne stavbe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana – glavne stavbe Hospital in starega dela stavbe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana – Diagnostično-terapevtski servis.

Stavba Diagnostično-terapevtskega servisa zajema tudi novi del stavbe, ki ni predmet te investicije, so za Ljubljanainfo pojasnili v kliničnem centru. 

»Obstoječi objekt, ki je predmet investicije, je energijsko zelo potraten. Glede na izvedeno analizo gradbene fizike spada stavba pod razred G, kar jo uvršča pod izjemno potratne stavbe.

S celovitim energetskim konceptom bo imel sanirani objekt bistveno nižjo energijsko porabo, saj se bo le-ta znižala skupno za okvirno 54 odstotkov pri daljinskem ogrevanju in 20 odstotkov pri porabi električne energije, posledično se bodo znižali tudi stroški vzdrževanja objekta in zagotovili boljši notranji pogoji v objektu,« so izpostavili za Ljubljanainfo.

Kaj vse bo urejeno? 

V sklopu energetske sanacije stavbe bodo fasado toplotno izolirali, prav tako ravno streho in tla neogrevanega podstrešja.

Zamenjali bodo stavbno pohištvo, posodobili sistem ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in klimatizacije, sanirali razsvetljavo, namestili frekvenčne elektromotorje na dvigala, uredili bodo centralni nadzorni sistem in uvedli organizacijske ukrepe. 

Cilj je izboljšati bivalne in delovne pogoje

V sklopu ukrepov celovite energetske prenove stavbe bodo izvedeni še ostali smiselni ukrepi za izboljšanje stavbe, ki prispevajo k izboljšanju procesa zdravstvene dejavnosti.

Gradbeno obrtniška dela, v okviru katerih bodo med drugim uredili strešne kupole, notranje stavbno pohištvo in dvigala. Izvedena bodo elektro dela, v okviru katerih bodo med drugim uredili vgradne stenske svetilke varnostne razsvetljave, vtičnice in stikala ter ozemljitve po etažah.

V okviru strojnih del pa bodo med drugim uredili horizontalno fekalno kanalizacijo z ureditvijo črpališča, sanirali parovode in sanirali obstoječe vakuum postaje in kompresorje. 

Izpostavili so, da je energetska prenova stavb zdravstvene infrastrukture posebnega pomena zaradi koronavirusa v sklopu pobude React-EU. Dodali so, da je treba  zagotoviti zmanjšanje rabe energije (zmanjšanje rabe električne energije, zmanjšanje rabe kurilnega olja), omogočiti prihranke pri tekočih obratovalnih stroških, znižati nivo splošne obremenitve okolja in nivo emisij ter izboljšati bivalne in delovne pogoje v objektu.

Specifični cilji celovite energetske prenove so naslednji izboljšati pogoje dela za uporabnike, ne glede na zasedenost stavbe in s tem omogočiti boljšo kvaliteto poslovanja v objektu.

Izboljšati želijo bivalno ugodje v objektu (kakovostnejšo temperaturno ugodje pozimi in poleti, zmanjšanje negativnih učinkov, ki jih predstavlja nekontrolirana infiltracija zraka skozi netesen stavbni ovoj, zagotovitev pričakovanih temperatur v posameznih prostorih, odpravo težav s problematično kakovostjo zraka v sanitarijah, skupnih prostorih in podobno).

S sanacijo želijo vplivati na prihranek pri stroških za električno energijo, daljinsko ogrevanje, skupno zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in stroškov na letni ravni, poudarjajo.

Zaposlene in paciente bodo preselili na druge lokacije

Prenova bo potekala v več fazah, in sicer bodo najprej prenavljali zahodni trakt in nato vzhodni trakt objekta.

»V prostorih, kjer bo potekala energetska sanacija, se bo zaradi nemotenega posega in zagotavljanja nemotenega zdravstvenega programa zaposlene in paciente preselilo na druge lokacije v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana,« so pojasnili. 

Vzporedno z energetsko sanacijo, ki je v teku, se planira tudi izvedba ureditev inprenova notranjih prostorov, ki je v fazi priprave javnega naročila, so še izpostavili.

Sanacijo nameravajo izvesti do novembra 2023

»Pri projektiranju, izvedbi in obratovanju objekta, kjer bodo sanirane stavbe, ki so predmet investicije, bodo upoštevani vsi veljavni predpisi in standardi, ki urejajo varstvo okolja, tako da obravnavana investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje,« so poudarili. 

Projekt energetske sanacije se financira v celoti iz evropskih sredstev iz naslova naložbe v energetske prenove stavb zdravstvene infrastrukture posebnega pomena zaradi covid-19 v sklopu pobude React-EU.

Zagotovljena so evropska sredstva v višini 49.843.879,61 evra z vključenim davkom na dodano vrednost. 

Rok za izvedbo projekta energetske sanacije je november 2023.

Starejše novice