Profile picture for user Ljubljanainfo Ljubljanainfo
Ustvarjeno dne
Sre, 22.9.2021 12:03
Ministrstvo za delo in šolsko ministrstvo sta zbrali nekaj odgovorov na najpogostejša vprašanja o štipendijah.

Štipendija mnogim dijakom in študentom pomaga, da se s finančnega vidika lažje prebijejo čez študij oziroma srednjo šolo. 

Štipendije so namenjene predvsem socialno šibkejšim, a lahko štipendijo od države prejemaš tudi, če imaš odličen učni uspeh in izjemne dosežke. 

Nekatera podjetja ponujajo kadrovske štipendije ali pa jo lahko dobiš za športne dosežke, ker obiskuješ izobraževanje za deficitarni poklic in podobno.

Kakšni so pogoji za prejemanje štipendij?

Do državne štipendije so upravičeni dijaki, študentje ali udeleženci v izobraževanju odraslih, ki:

 • se pred 22. letom prvič vpišejo v srednjo šolo ali pa še niso dopolnili 27. letom in se v visokošolsko izobraževanje vpisujejo prvič,
 • niso zaposleni ali opravljajo samostojno dejavnost,
 • povprečni mesečni dohodek na osebo v družini v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne presega 668,35 evrov.

Za Zoisovo štipendijo pa lahko oddajo vlogo dijaki in študentje, ki:

 • izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek,
 • dosegajo zahtevan šolski oziroma študijski uspeh,
 • prehajajo na višjo raven izobraževanja, na kateri Zoisove štipendije še niso prejemali. 

Kaj se upošteva pri izračunu cenzusa za državno štipendijo?

V izračunu povprečnega mesečnega dohodka se štejejo dohodki, prejemki ter premoženje vseh družinskih članov. 

V premoženje se šteje: nepremično premoženje, osebna in druga vozila, lastniški deleži gospodarskih družb ali zadrug, vrednostni papirji, denarna sredstva na transakcijskem ali drugem računu, kadar ne predstavljajo dohodka, hranilne vloge in druga denarna sredstva.

Kakšna je starostna meja?

Dijaki lahko vložijo vlogo za dodelitev štipendije, če so pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v srednjo šolo. 

Študentje pa lahko vložijo vlogo, če so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program I. ali II. bolonjske stopnje.

Lahko pa študentje prejemajo štipendijo tudi po 27. letu, če so še vedno v študijskem procesu in so se prvič na program vpisali pred dopolnitvijo tega leta starosti. Štipendije pa je študent upravičen tudi v absolventskem stažu.

Lahko študent ali dijak prejema več štipendij hkrati?

Štipendist je upravičen le do ene štipendije in ne more hkrati prejemati državne in Zoisove štipendije. 

Lahko pa ob državni štipendiji prejemajo tudi štipendijo drugih štipenditorjev, kot so denimo kadrovska, občinska ali športna štipendija ali pa štipendija za deficitarne poklice, Ad futura za študijske obiske ali za udeležbo na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

Koliko časa po oddaji vloge lahko dijaki in študenti pričakujejo odgovor, ali so upravičeni do štipendije?

Za državno štipendijo je predvideno, da dijak dobi odločbo dodelitvi oziroma nadaljnjem prejemanju štipendije mesecu septembru in oktobru, študentje pa v mesecu oktobru in novembru.

60 dni od prejema popolne vloge pa sporočijo, ali si prejel Zoisovo štipendijo.

Kdaj lahko upravičenci pričakujejo prvo nakazilo štipendije?

Prvo nakazilo lahko dijaki pričakujejo v mesecu oktobru, študentje pa v mesecu novembru. Nakazilo je vsakega 10. v mesecu, in sicer za pretekli mesec.

Štipendijo pa je mogoče prejeti tudi v enkratnem znesku za posamezno šolsko oziroma študijsko leto, če se štipendist izobražuje v tujini.

Ko enkrat študent ali dijak pridobi štipendijo, ali to pomeni, da jo bo prejemal celoten čas izobraževanja?

Pri državni štipendiji vsako leto preverijo, če štipendist še vedno izpolnjuje pogoje. Pri Zoisovi štipendiji pa morajo štipendisti predložiti vlogo za nadaljnje prejemanje najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta.

Kdaj upravičenci prenehajo prejemati štipendijo?

Štipendije ne prejemajo več, ko ne izpolnjujejo naslednjih pogojev:

 • ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije,
 • pridobi kakšno drugo štipendijo, ki ni združljiva,
 • prekine izobraževanje, se izpiše ali ne zaključi izobraževanja,
 • spremeni izobraževalni program,
 • po mirovanju štipendijskega razmerja ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije,
 • odpove štipendijsko razmerje.

Kako je z vračanjem štipendije?

Štipendist lahko pred iztekom roka za plačilo poda prošnjo, v kateri navede, ali uveljavlja odlog vračila ali bo dolg odplačal obročno ali pa uveljavlja odpis vračila štipendije.

Odpis vračila štipendije pa je možen: če štipendist opusti izobraževanje zaradi invalidnosti, najmanj 24 mesecev neprekinjeno trajajoče bolezni oziroma poškodbe, če štipendist štipendije ne more vrniti tudi po odlogu vračila štipendije zaradi socialne ogroženosti in če bi bili stroški postopka izterjave vračila štipendije v nesorazmerju z višino terjatve.

Kaj se zgodi s štipendijo, če upravičenec ponavlja letnik?

V kolikor študent oziroma dijak ne napreduje v višji letnik, mu v času ponavljanja štipendija miruje in je v tistem šolskem letu ne prejema.

Kaj se zgodi s štipendijo, če študent diplomira/magistrira prej kot se izteče študijsko leto?

Štipendija se izplača v enkratnem znesku v višini preostalih zneskov štipendij za preostale mesece trajanja izobraževalnega programa, a to ne velja, če je študent podaljšal potek študija in se vpisal v absolventski straž.

Več odgovorov na pogosta vprašanja pa si lahko preberete na spletni strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na tej povezavi.

Starejše novice