Fotografija je simbolična.
Nika Vajnhandl
Sre, 24.11.2021 19:52
Družba za avtoceste načrtuje vzpostavitev tretjega prometnega pasu na štajerski in primorski vpadnici. Čakajo na opredelitev ministrstva za okolje in prostor.

Na štajerski in primorski avtocestni vpadnici Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji načrtuje vzpostavitev tretjega prometnega pasu, ki ga bodo pridobili z rekonstrukcijo obstoječega odstavnega pasu v vozni pas, za kar pa je potrebno izvesti razširitev prečnega profila ceste ob obstoječem odstavnem pasu. 

Odstavni pas bo preoblikovan v tretji pas

Obstoječi odstavni pasovi niso bili zgrajeni kot prometne površine voznega pasu, ampak zgolj za zaustavitev vozil v sili, zato jih je potrebno ustrezno razširiti in izvesti primerno voziščno konstrukcijo za prevzem prometne obtežbe. 

Poleg tega bodo izvedli rekonstrukcijo sredinskega ločilnega pasu v tako imenovani nezeleni izvedbi, ki bo tudi omogočala nekaj več prostora za vodenje prometa. 

Glede na to, da se bodo odstavni pas preoblikovali v tretji pas, so ob tem pasu predvideni dograditev odstavnih niš, pospeševalnih in zaviralnih pasov na priključkih in vsi ostali potrebni ukrepi zaradi razširitve prečnega profila ceste.

Bolj umirjeno v dnevnih prometnih konicah

Za Ljubljanainfo iz družbe za avtoceste povedo, da z vzpostavitvijo tretjega pasu pričakujejo povečanje pretočnosti in varnosti poteka prometa, učinkovitejše obvladovanje prometnih tokov, večje zadovoljstvo uporabnikov avtocest. 

Z nekoliko povečano zmogljivostjo avtocest gre namreč pričakovati bolj enakomeren in umirjen prometni tok v dnevnih prometnih konicah, kar ugodno vpliva na prometno varnost z vidika preprečevanja naletov vozil oziroma konfliktnih situacij na sploh.

Datum pričetka del odvisen od ministrstva

Ob predpostavki, da za štajersko vpadnico, med Domžalami in Zadobrovo oziroma Ljubljano ne bo potrebna presoja vplivov v okolje načrtujejo, da bodo razpis za izvajalca del lahko pripravili sredi leta 2022 za prvo etapo – to je od Šentjakoba do Zadobrove. 

V družbi za avtoceste namreč še vedno čakajo, da se ministrstvo za okolje in prostor dokončno opredeli o vplivih predvidenih del na okolje. Rekonstrukcija se bo pričela po zaključenem postopku javnega naročanja in sklenitvi pogodbe z izvajalcem del, predvidoma še v letu 2022.

Ker bo več faz del, v družbi za avtoceste za Ljubljanainfo pojasnjujejo, da je težko točno napovedati, kdaj bo promet v celoti stekel po tretjem pasu na tem delu, vsekakor pa ocenjujejo, da je to mogoče v roku enega leta od pričetka gradnje. 

Organizacija dela in prometa 

Natančna organizacija dela in posledično poteka prometa v času gradnje še ni znana, saj projekti za izvedbo še niso izdelani – v teku je namreč projektiranje tako za štajerski kot primorski del - Kozarje/Ljubljana – Vrhnika. 

Pričakujejo, da bodo projektne rešitve omogočale dva zožena pasova v vsako smer večino časa gradnje.

Presoja vplivov na okolje

Zahtevi za presojo in pridobivanje okoljevarstvenega soglasja sta podali Direkcija Republike Slovenije za vode, ker naj bi šlo na določenem območju za vodovarstveno območje, in Nacionalni inštitut za javno zdravje. Ta problematizira predvsem hrup, vibracije in svetlobno onesnaževanje. 

Družba za avtoceste je v odgovoru na zahtevi poudarila, da poseg ne bo imel pomembnega vpliva na okolje in na zdravje ljudi.

»Omilitveni ukrepi so namreč že zdaj del projektnih rešitev in postopek presoje vplivov na okolje ne bi doprinesel k večjim ukrepom in bistveno drugačnim tehničnim rešitvam,« povedo za Ljubljanainfo

Primorska avtocestna vpadnica 

Za primorsko avtocestno vpadnico pa za zdaj še ni znano, kdaj bo mogoče pričeti z gradnjo, saj je potrebno v skladu z vladno Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o posegih v okolje izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. V teku je tudi izdelava projektne dokumentacije za izvedbo del in ostale strokovne podlage za izvedbo presojo vplivov na okolje.

Kaj pa cene?

Na podlagi izdelane idejne zasnove vzpostavitve tretjega pasu na teh odsekih ocenjujejo, da bo vrednost investicije 52,7 milijona evrov za primorsko vpadnico in 36,6 milijona evrov za odsek Domžale-Zadobrova na štajerski vpadnici.

V letu 2021 so investicije - v imenu in za račun družbe za avtoceste - ocenjene na 178 milijonov evrov, od tega za novogradnje 31 in za obnove avtocest 68 milijonov evrov. 

V letu 2022 načrtujejo investicije v višini 271 milijonov evrov, od tega za novogradnje 74 milijonov in za obnove 75 milijonov evrov. Na področju novogradenj sta največji investicija gradnja vzhodne cevi predora Karavanke ter tretja razvojna os.

»V družbi za avtoceste bomo nadaljevali z vlaganji v posodobitev obstoječega avtocestnega omrežja ter sistemov za upravljanje in vodenje prometa,« povedo in za Ljubljanainfo razlagajo, da bodo v letu 2022 med drugim celovito prenovili večino malih počivališč, saj želijo s poenotenim izgledom in razširitvijo ponudbe uporabnikom avtocest in hitrih cest zagotoviti možnost počitka v urejenem okolju z gostinsko ponudbo, otroškimi igrali in čistimi sanitarijami.

Sodelovanje s policijo 

»Sicer pa napredek razumemo predvsem v smislu zagotavljanja čim večje varnosti in pretočnosti našega avtocestnega omrežja,« povedo in dodajo, da so z vidika izboljšanja prometne varnosti in posledično tudi večjega zadovoljstvo uporabnikov naših avtocest in hitrih cest finančno podprli delovanje avtocestne policije. 

»Dosedanje delovanje avtocestne policije kaže na dobro obvladovanje varnostne problematike na avtocestah in hitrih cestah,« aktivno sodelovanje s policijo za Ljubljanainfo opišejo z DARS.

Starejše novice