Nika Vajnhandl
Pon, 6.9.2021 14:48
Gradbeni inšpektorji vsako leto odkrijejo veliko objektov, grajenih brez gradbenega dovoljenja.

V letošnji akciji nadzora objektov v gradnji, so gradbeni inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor, med pregledanimi objekti odkrili več kot 40-odstotkov nedovoljenih objektov.  

Inšpektorji so preverjali, ali imajo investitorji gradbeno dovoljenje oziroma skladnost objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem.

Inšpekcijski pregledi in odločbe

Od sto načrtovanih inšpekcijskih pregledov oziroma nadzorov, je bilo uvedenih 143 postopkov, od teh 133 upravnih inšpekcijskih in deset prekrškovnih postopkov. Opravljenih je bilo 220 inšpekcijskih rednih pregledov.

V akciji preprečevanja nedovoljenih objektov je bilo do 17. avgusta, od skupno uvedenih 133, zaključenih 80 upravnih postopkov.

V 41 obravnavanih zadevah, kjer nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile v času, ko je potekala akcija že odpravljene, pa so postopke ustavili. V zadevah, kjer so odkrili nepravilnosti, so izdali 49 upravnih inšpekcijskih odločb in sedem prekrškovnih odločb.

  • Odločbe so bile izdane za 34 nedovoljenih objektov - 19 nelegalnih, devet neskladnih in šest nevarnih objektov, za katere so bile odrejene takojšnje prepovedi uporabe objektov in rok za njihovo odstranitev oziroma zavarovanj;
  • 12 odločb je bilo izdanih zaradi ugotovljenih nepravilnostmi pri sami gradnji - nepopolna označitev gradbišča s tablo in neograditev in nezavarovanje gradbišča pred začetkom del v skladu z načrtom organizacije ureditve gradbišča;
  • dve odločbi sta bili izdani v zvezi z izvajanjem gradnje brez prijave oziroma brez popolne prijave začetka gradnje;
  • ena odločba je bila izdana zaradi neskladne uporabe objekta;
  • izdana je bila tudi ena prekrškovna odločba z izrečenim opominom;
  • štiri odločbe o prekršku v višini izrečene globe 27 tisoč evrov in
  • dva plačilna naloga v višini izrečene globe 2500 evrov.

V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti je bil zavezancem v treh primerih odrejen rok za njihovo odpravo z opozorilom, da v kolikor nepravilnosti ne bodo odpravljene v navedenem roku, bodo izrečeni drugi ukrepi v skladu z gradbenim zakonom.

Zaključena akcija, nadzor pa ostaja

Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je za letošnje leto načrtovala dve akciji nadzora, usmerjeni v odkrivanje nedovoljenih gradenj.

Akcija nadzora objektov za katere je inšpektorat dobil pobudo za izvedbo nadzora je še v teku.

Akcija ki jih nadzirajo, preverjali ali imajo objekti v gradnji, pridobljeno gradbeno dovoljenje, pa je zaključena. 

V akciji je sodelovalo 39 gradbenih inšpektorjev. Ti so na rednih pregledih območij, ki jih nadzirajo, opravili še dodatne nadzore, pretežno na zavarovanih območjih objektov, ki se še gradijo.

Starejše novice